Zásady ochrany osobních údajů

S vašimi osobními údaji zacházíme profesionálně a citlivě:

  • Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s nutností autorizovaného přístupu.
  • Shromažďujeme od vás pouze údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování vaší objednávky.
  • Vaše data jsou na cestě na náš server šifrována, takže je nikdo nemůže cestou dešifrovat.
  • Všichni naši zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s vašimi osobními údaji, byli řádně poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.
  • Používáme službu Google Analytics, která shromažďuje anonymizované informace o pohybu návštěvníků na našich webových stránkách.

Osobní údaje, které o vás zpracováváme: název organizace, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Účel zpracování osobních údajů: žádost o cenovou nabídku, odpovědi na žádosti o informace a další žádosti prostřednictvím elektronické korespondence (e-mail) nebo telefonické komunikace, poskytování služeb ve smyslu uzavřené smlouvy nebo VOP.

Právní základy zpracování osobních údajů: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro zpracování osobních údajů. (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Zveřejnění: Naše společnost shromážděné údaje nijak nezveřejňuje.

Práva dotčených osob

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo požádat nás o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, získat kopii těchto údajů a další informace podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud o vás shromažďujeme velké množství údajů, můžeme vás požádat, abyste upřesnili svůj požadavek na rozsah konkrétních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů – Abychom zajistili, že o vás zpracováváme pouze vždy aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nás informovali o všech změnách, jakmile nastanou. Pokud o vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů – pokud jsou splněny podmínky článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete požádat o výmaz svých osobních údajů. O výmaz můžete požádat například v případě, že jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro jejich zpracování, nebo pokud vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně nebo pokud účel, pro který jsme vaše osobní údaje zpracovávali, zanikl a my je nezpracováváme pro jiný slučitelný účel. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – pokud jsou splněny podmínky článku 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete tedy požádat o omezení, například pokud vznesete námitku proti přesnosti zpracovávaných údajů nebo pokud je zpracování nezákonné a nechcete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby bylo zpracování omezeno po dobu, kdy budete uplatňovat svá práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokázání, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů – Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je prováděno za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi a je rovněž prováděno automatizovanými prostředky, máte právo získat od nás vaše osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud si to budete přát a bude to technicky možné, předáme vaše osobní údaje přímo jinému správci. Toto právo se nevztahuje na zpracování prováděné za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pokud je zpracování prováděno na základě našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Na základě vaší námitky omezíme zpracování vašich osobních údajů, a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat a vaše osobní údaje vymažeme. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí. Jakmile vznesete námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením nebo Zákonem, máte právo podat stížnost u některého z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, webové stránky: www.dataprotection.gov.sk, telefon: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že si přejete být znovu kontaktováni, můžete svůj odvolaný souhlas kdykoli znovu udělit (nebo podat námitku) kterýmkoli z výše uvedených kontaktních způsobů.

Zásady používání souborů cookies

V souladu s § 55 odst. 5 zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme informovat o používání souborů cookies a upozornit Vás na možnost změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče v případě, že Vám stávající nastavení používání souborů cookies nevyhovuje.

Co jsou to soubory cookies?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě webové stránky odeslány do vašeho prohlížeče a uloženy ve vašem zařízení (počítači nebo jiném zařízení s připojením k internetu, jako je chytrý telefon nebo tablet). Soubory cookie se ukládají do složky souborů internetového prohlížeče. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, a datum jejich vytvoření. Při příští návštěvě webu váš webový prohlížeč znovu načte soubory cookie a odešle tyto informace zpět na web, který soubor cookie původně vytvořil. Soubory cookie, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Ve vašem prohlížeči se automaticky ukládají pouze soubory cookie nezbytné pro správné fungování webových stránek. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie kliknutím na akceptační lištu, budou ve vašem prohlížeči uloženy také analytické soubory cookie.

Proč používáme cookies?

Soubory cookie používáme k optimálnímu vytváření a neustálému zlepšování našich služeb, k jejich přizpůsobování vašim zájmům a potřebám, ke zlepšování jejich struktury a obsahu a k vytváření zajímavých nabídek pro vás. Údaje získané pomocí souborů cookie nepoužíváme jako kontaktní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali poštou, e-mailem nebo telefonicky. 

Jak můžete změnit nastavení cookies?

Většina webových prohlížečů je zpočátku nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Toto nastavení můžete změnit tak, že soubory cookie zablokujete nebo nám oznámíte, zda mají být soubory cookie odesílány do vašeho zařízení. Pokyny ke změně souborů cookie najdete v nápovědě každého prohlížeče. Pokud k přístupu na stránky používáte různá zařízení (např. počítač, chytrý telefon, tablet), doporučujeme, abyste přizpůsobili prohlížeč na každém zařízení svým preferencím souborů cookie. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko Změnit nastavení souborů cookie v levém dolním rohu prohlížeče.

Proč zachovat nastavení souborů cookie?

Použití souborů cookie a jejich povolení ve vašem webovém prohlížeči je na vašem uvážení. Pokud však změníte jejich nastavení, mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a zhoršený uživatelský zážitek.